7.ÇIKIŞ YOLU / Metin FEYZİOĞLU

Sevgi öldürmez yaşatır.

Anayasa’nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir.

Devletleri, keyfilik yapan idareciler yok eder.

Milletleri, keyfilik yapan idareciler felakete sürükler.

Keyfiliğin panzehiri, hukukun üstünlüğünü savunmaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.