Halk Üzerinden Kazanç — Neoliberalizm ve Küresel Düzen

İnsanlar artık, ^^gücü elinde tutanların^^ özgürlüğün ve demokrasinin büyük zaferi olarak ^^sunduğundan başka alternatifler^^ hayal edemez hale geldi.

&&&&&&&&&&

Krugman, sıklıkla ortalığa kötü fikirlerin saçıldığını çünkü kötü fikirlerin güçlü grupların çıkarına hizmet ettiklerini belirtir.

&&&&&&&&&&

Elde edilecek kar, halktan daha öncelikli bir yerde konumlandırılır.

&&&&&&&&&&

Kim ne derse desin neoliberal doktrinler eğitimin ve sağlığın altını oyuyor, eşitsizliği arttırıyor ve emekçilerin toplam gelir içindeki paylarını azaltıyor.

&&&&&&&&&&

^^yönetilenler her zaman gerçekte daha güçlü olanlardı^^ İnsanlar bunu bir fark etseler ayağa kalkıp efendilerini başlarıdan atabilirlerdi. Hükümetlerin halkın görüşlerinin kontrol edilmesi üzerine kurulu olduğu sonucuna vardı.^^Bu öyle bir ilkeydi ki en despotik ve en askeri hükümetlerde geçerli olduğu kadar en özgür ve en halkçı hükümetlerde de geçerliydi^^

&&&&&&&&&&

Alexander Hamilton halkın evcilleştirilmesi gereken^^kocaman bir hayvan^^olduğunu ilan etmişti.

&&&&&&&&&&

Madison, hükümetin temel sorumluluğunun ^^varlıklı kesimi çoğunluktan korumak^^ olduğunu ilan etmişti.

&&&&&&&&&&

Kitleler kendi iyilikleri için kontrol edilmeliydiler ve daha demokratik toplumlarda, güç kullanmak imkanı yeterli olmayınca, toplumsal yöneticilerin ^^büyük ölçüde propaganda aracılığıyla tamamen yeni bir kontrol tekniği^^ne yüzlerini dönmeleri gerekiyordu.

&&&&&&&&&&

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.