Bir Hıristiyan Masalı / Mine G. Kırıkkanat

Tarihin En Büyük Sahtekarlığı

Sondan Önceki Söz

“ötekileştirmek” düşmanlığın birinci adımı.

Farklı olana düşman kesilmek, tanımadığını düşman bellemek, iftiralar atmak, atılan iftiralara inanıp kin beslemek daha kolay.

Çatışmak için “ötekileştirmek”, şart….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.