Wikileaks

Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz.

İnsan zekice bir şey yapmak istiyorsa ne olup bittiğini bilmek zorundadır.

&&&&&&&&&&

Araştırma bilgiyi gerektiriyor.

&&&&&&&&&&

Bilginin ağlar üzerinde özgür dolaşımı ekonomik değer ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratıyor. Bilginin tutsak edilmesi ise kıtlık, yolsuzluk ekonomisiden ve içinden çıkılamaz bir kriz döngüsünden başka bir şey yaratmıyor.

&&&&&&&&&&

Bilgi her zaman iktidar anlamına gelmez, güç anlamına da gelir. Bilgi size güç verir. Denizyıldızları örümceklerden güçlüdür. Evet, bir kere de biz söyleyelim: ^^Bilgi sizi özgür kılar^^ Geronimo

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.