First test post on Medium

Đây là bài viết đầu tiên của tôi, chỉ để test trên Medium

Hello