Bir de soru sorayım, sence bugün GitHub yüzünden, gereksiz yere bir sürü VPN sanal makine vb gibi saçmalıklarla uğraşan en pahalı işgücü olan bilişim emekçisinin kaybolan işgücü, verimsiz geçen koskoca 1 günün dahi maliyeti kaç milyon dolar olmuştur?
Değerli yorumun için çok teşekkür ederim.
Midori Kocak
41

Bu konuya katılıyorum. Bence en büyük zararlarından biri bu. Çünkü build sistemlerini, kişilerin makinelerini VPN’e ya da başka sistemlere geçirmek her zaman kolay değil. Ama başımızdakilerin maalesef çok da umrunda olduğunu sanmıyorum. Zira israfın büyüğü devletin kendisinde.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.