1. Phân tích kĩ yêu cầu dự án, chia nhỏ thành nhiều giai đoạn (bite-size) có mô tả rõ ràng, chính xác, phát triển và triển khai mềm dẻo, độc lập.

2. Lựa chọn một hoặc nhiều đối tác có chung các khả năng và giá trị tương đồng, có…


There are a lot of mechanisms to do Config / Setting Management, sometimes you store it in a file, sometimes in the database based on a following short table:

For example, if you want to store numerous settings of each user in the database, there are three simple ways to…


Trainer: Phạm Hoàng Hưng — Vice President for Human Development

Tú Phạm

CTO @ Eway, Co-founder of DYNO, Google Developer Expert on Cloud Platform

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store