คิดว่า อยู่กับ Mindset ของคู่สนทนาด้วย ถ้าเขามองว่าการ Discussion เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ…
March Thananut
1

เห็นด้วยเลยครับ หลายๆครั้งวัฒนธรรมองค์กรของไทย ก็ไปถือเอาความอาวุโสสำคัญมาก จนไม่เห็นความสำคัญของไอเดียของคนอายุน้อยกว่า ในขณะที่ Spotify บอกว่ารับ Intern มาเพื่อให้องค์กรได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จาก Intern

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.