Có nên mua tủ mát siêu thị tiết kiệm điện không?

Siêu Thị Tủ
Feb 19, 2019 · 3 min read

Mua tủ mát siêu thị tiết kiệm điện năng không phải tủ có công suất kém mà việc tiết kiệm điện do nhiều yếu tố cấu thành tạo nên như:

HÌnh ảnh tủ mát siêu thị thương hiệu Vinacool

>>> Tham khảo thêm: http://tusieuthi.com/news/tin-tuc/su-dung-tu-mat-co-hao-dien-khong.html

1, Cấu tạo của Block

2, Dàn lạnh được làm bằng chất liệu như nào

3, Tủ được thiết kế như nào?

4, Cùng một số yếu tố khác…

Để tìm hiểu thêm chi tiết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu những lý do tạo nên “ đẳng cấp” thương hiệu tủ mát siêu thị Vinacool:

1, Tủ được nhập khẩu nguyên chiếc, với block làm lạnh hàng đầu từ Ý

2, Kiểu dáng đẹp cùng chất lượng tốt đã tạo nên đẳng cấp của thương hiệu Vinacool

3, Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất giúp cho tủ có khả năng làm lạnh nhanh lên đến 30% giúp tiết kiệm điện tuyệt đối, bên cạnh đó còn làm tăng tuổi thọ của tủ khi sử dụng.

4, Từ thân vỏ được làm bằng chất liệu cao cấp, thiết kế tỉ mỉ giúp cho tủ luôn được đẹp, bền bỉ như mới, tăng tính thẩm mỹ kể cả khi tủ đã sử dụng trong thời gian dài.

Điều đặc biệt hơn khi muốn minh chứng cho độ bền bỉ của dòng sản phẩm này thương hiệu Vinacool đã tăng thời gian bảo hành cho quý khách lên đến 18 tháng,

Để biết thêm chi tiết về tủ mát thương hiệu Vinacool mới các bạn hãy tham khảo thêm tại đây. Hoặc liên hệ qua Hotline: 096.567.2222 –097.222.00.88

Ngoài ra quý khách có thể kết nối với chúng tôi qua:

· Kênh facebook: https://www.facebook.com/maythucphamtruongphat/

· Kênh facebook tủ siêu thị: https://www.facebook.com/tusieuthi/

· Twiter: https://twitter.com/truongphatvn_vn

· Pinterest: https://www.pinterest.com/hoangthikhuong250291/pins/

· Redit: https://www.reddit.com/user/01252889928

· Folkd: http://www.folkd.com/user/hoangngan

· Scoop.it: https://www.scoop.it/t/may-thuc-pham-by-ngoc-mai-hoang

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store