Хэрхэн би хувиа хичээгч болж амьдарч эхэлсэн бэ
Enkhbolor Gantulga
652

Аймаар их БАЯРЛАЛАА…😇🙏🙏😭…ийм гоё зүйл орчуулж нийтэлж байгаа хүмүүст талархаад барахгүй юм аа. Буян нь түм бумаар дэлгэрэх болтугай.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.