Миний зарчим
Purevjargal Tsengel
512

Би өөрийгөө хайрлаж байна гээд л шоколад идээд л за энэ удаа гээд л түргэн хоол идээд. Заримдаа өөрийгөө хайрлах гээд шийтгээд байгаа ч юм шиг. Өөрөө өөртөө хатуу шаардлага тавьж хайрлаж сурна гэдэг тэвчээр шалгуур санагддаг. Маш их баярлалаа. Гоё пост байна.

Like what you read? Give Tuvi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.