Инээмсэглэл хамгийн халдвартай бөгөөд таны тархинд аз жаргалын гормон бий болгож байдаг зүйл гэдгийг мэдэж байгаа биздээ :-)
Хямрал = Боломж
Enkhbolor Gantulga
233

Зайрмаг шоколад идэхээр аз жаргалын гормон ялгардаг гэсэн. Инээмсэглэлтэй хослуулах юм бол шидэт жор болох юм байна.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.