Tiếp thị điểm bán hàng hay còn gọi là trade marketing nằm giữa bộ phận Sales và Tiếp thị, chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ, kế hoạch và chiến lược đẩy mạnh thương hiệu, doanh thu tại các điểm bán, dành cho các nhà cung cấp, bán lẻ bán buôn hơn là cấp độ người tiêu dùng.

#tuyennhanviendigitalmarketing #tuyendungmarketingonline #tuyennhanvienmarketingonline #cantimvieclam #xinvieclam #tuyenvieclam

https://archive.org/details/images_20191004


Là vị trí đóng vai trò quản lý, chỉ đạo và giám sát toàn bộ quá trình, chiến lược cũng như mọi kế hoạch marketing, chỉ dưới quyền Marketing Manager nên người đảm nhận chức vụ marketing executive cần phải có nhiều kinh nghiệm làm việc, có năng lực chuyên môn cao, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ.

#cohoivieclam #tuyendungvieclam #tuyennhanviendigitalmarketing #tuyendungmarketingonline #tuyennhanvienmarketingonline

https://myspace.com/tuyendungvieclam/post/activity_profile_49318623_b4f0341e3a7b4d11a88fcefde1d8fbed/comments


Tuyển nhân viên content marketing được ví với việc tuyển một người kể chuyện, thông qua những phương pháp mới mẻ, độc đáo và thú vị, họ đưa những thông tin giá trị tới tiếp cận với người dùng. Và cụm từ “Content is King” cũng phần nào nói lên tầm quan trọng của vị trí này trong bất cứ loại marketing nào nói chung.

#timviecmarketing #tuyendungdigitalmarketing #tuyendigitalmarketing #nguoitimviec #viectimnguoi

https://works.bepress.com/tuyendung-vieclam/89/

About

Tìm việc làm tuyển dụng nhanh

Timviec.com.vn là một trong những website tuyển dụng tìm việc làm nhanh của tất cả các ngành nghề hiện nay. Những cơ hội việc làm hot, lương cao, công việc chế

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store