thay màn hình iphone 5

Màn hình chính là một bộ phận quan trọng nhất của các thiết bị di động, đặc biệt là sản phẩm smartphone. Đây chính là nơi hiển thị thông tin, hình ảnh và dữ liệu đến với người dùng. Do vậy, khi màn hình bị hư hỏng chúng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng máy của người dùng.

Màn hình iPhone 5 bị hư hỏng với các dấu hiệu sau:

- Trên màn hình hiển thị của điện thoại iPhone 5 có xuất hiện những đốm màu hoặc những sọc mành mành ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

- Màn hình điện thoại bật không lên hoặc chỉ hiển thị một màn hình trắng xóa.

- Thông tin dữ liệu trên máy hiển thị mờ nhòe.

- Màu sắc hiển thí sai màu, không đúng như ban đầu.

Để khắc phục lỗi hư hỏng màn hình thì cách duy nhất đó chính là thay màn hình iPhone 5 mới.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.