Bán biệt thự Vườn Cam nhiều diện tích, vị trí giá tốt

Bán biệt thự Vườn Cam Vinapol, Hoài Đức, Hà Nội

Diện tích 200–240–264m — 360m2–400m2–700m2

Các loại mặt đường 60m, 50m, 25m, 17m, 11m

Hợp đồng chính chủ ký trực tiếp với chủ đầu tư Vinapol

Giá vô cùng hợp lý để đầu tư.

Liên hệ tư vấn 0909.61.3696 ( Ngọc Tuyền)

Chi tiết tại website TranNgocTuyen.Com ( có hình ảnh, video cập nhật thực tế)

Hồ lớn tại khu biệt thự Vườn Cam Vinapol ( hình ảnh thực tế)


Originally published at bietthuvuoncam.blogspot.com.

Like what you read? Give Tuyền Vinhomes a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.