Gel Hemşerim Başvuru Formu ve Katılım Şartları

Güldür Güldür Show’dan hepimizin bildiği sempatik oyuncu Rüştü Onur Atilla‘nın sunumu ile yayınlanan Gel Hemşerim kazandırmaya ve eğlendirmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarının en doğal yarışma programı Gel Hemşerim, stüdyo yerine açık havada yapılan bir yarışma özelliği taşıyor. Yarışma, ilk tanıtıldığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gel Hemşerim başvuru aşamalarına alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://tvyarismabasvurulari.com/gel-hemserim-basvuru-formu-ve-katilim-sartlari/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade