Daha önce adını bir çok kez farklı kanallarda duyduğumuz yarışmamızın yeni adresi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalı. Yemekteyiz programı uzun soluklu sezonları ile ekranlara kazınmış, herkesin bildiği bir yemek programıdır. TV8 yarışma formatında bir takım değişiklikler ile daha eğlenceli ve daha çekişmeli bir programı ekranlara taşıyor.

Eski programda bildiğiniz gibi sunucu bulunmuyordu. Arkadan gelen bir ses yarışmayı sunuyordu fakat ekranlara dahil olmuyordu. TV8 ekranlarında format değişikliğine giden Yemekteyiz’de sunucu da işin içine dahil olmuş vaziyette. Önceki sezonlarda tanıdığımız ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu bu sunuculuk görevini üstleniyordu. Yemekteyiz yeni sezonda ise yeni sunucu Seda Sayan.

Bugüne kadar adından en çok söz ettiren yemek yarışması Yemekteyiz, yeni sunucusu Seda Sayan ile hafta içi her gün TV8 de. Peki Seda Sayan ile Yemekteyiz başvuru işlemi nasıl gerçekleşiyor? Gelin birlikte inceleyelim. Buyrun linkimiz:

Seda Sayan ile Yemekteyiz Başvuru

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade