Sam Lem
Sam Lem

Sam Lem

web product designer • hip hop lover • LA Lakers fan • french dude