Twis fate

Tôi cưỡng lại được mọi thứ, trừ…cám dỗ!!!

Twis fate