ลง perl module สำหรับใช้ PadBuster ใน MacOS Sierra แก้ปัญหา Apple ไม่ลง openssl header มาให้ เหมือนเมื่อก่อน

https://github.com/GDSSecurity/PadBuster

$ perl -MCPAN -e ‘install Crypt::SSLeay’
openssl-version.c:2:10: fatal error: ‘openssl/opensslv.h’ file not found
$ brew install openssl
$ vim /.cpan/CPAN/MyConfig.pm
‘make_arg’ => q[LDFLAGS=-L/usr/local/opt/openssl/lib CPPFLAGS=-I/usr/local/opt/openssl/include CFLAGS=-I/usr/local/opt/openssl/include],
$ perl -MCPAN -e ‘install Crypt::SSLeay’

SSLeay.xs:35:10: fatal error: ‘openssl/ssl.h’ file not found
#include <openssl/ssl.h>
^
1 error generated.

$ cd ~/.cpan/build/Crypt-SSLeay-0.72-suyCNw/
$ vim Makefile

CCFLAGS = -arch x86_64 -arch i386 -g -pipe -fno-common -DPERL_DARWIN -fno-strict-aliasing -fstack-protector -I/usr/local/opt/openssl/include

$ make
$ sudo make install
$ perl padBuster.pl

บจก. สยามถนัดแฮก https://sth.sh

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store