This story is unavailable.

Serhat A. Ergül Selamlar,

2. madde için düzeltme yapmak isterim. Google AMP ve Instant Article zaten hürriyetin kullandığı ve abonesi olduğu uygulamalar. Google’a ve facebook’a bakarak durumu doğrulayabilirsiniz.

Sıradan ve çağın ilerisinde uygulamalar geliştirmeye çalışacağız yorumlarınız için teşekkürler.

Like what you read? Give ufuk aydın a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.