CodeReady Containers is the local platform provided by Red Hat in order to simplify development and testing over the OpenShift platform by enabling users to run a single node cluster which has one master and one worker on their PC or Laptop environment.

Local cluster provides a minimal environment for development and testing purposes. It’s mainly targeted at running on developers’ desktops. It comes with OpenShift version 4.x. Where x represents the latest version available.

Important notice: Once you installed CodeReady Containers you have to reapply same steps from the beginning in order to install new version since it is…


Jenkins is a free and open-source automation server. It helps automate the parts of software development related to building, testing, and deploying, facilitating continuous integration and continuous delivery. It is a server-based system that runs in servlet containers such as Apache Tomcat.

minikube is a tool that runs a single-node Kubernetes cluster in a virtual machine on your laptop.

Helm is a package manager for Kubernetes. It is a collection of all your versioned, pre-configured application resources which can be deployed as one unit.

I will create a new namespace for the Jenkins environment and that is “jenkinsdast”(You can use…


HashiCorp tarafından Go yazılım dili ile yazılarak geliştirilen Consul; service discovery çözümü ile distributed ve high available olarak adlandırdığımız uygulamalar için yapılandırma sorunlarını çözmek amacıyla çıkarılmış bir üründür.

Consul’un dört ana sorumluluğu bulunmaktadır.

Bunlar:

  • Service Discovery: Cluster içinde çalışan container gibi servislerin api veya dns yardımıyla node/cluster içerisinde keşfedilmesi(lokasyonunun bulunması).
  • Key/Value Store: Yapılandırma ayarları veya özellik değiştirme gibi veriler için yüksek oranda erişilebilir bir veri deposu olarak kullanılabilmesi.
  • Health Check: Trafiğin otomatik olarak sağlıksız nodelardan uzağa yönlendirilmesi ve auto leader election gibi özellikleri barındırması.
  • Multi Datacenter: Kurulumla beraber gelen veri merkezi farkında bir yapıda olması.

Genel olarak Consul’un sorumlulukları micro-service…


1. curl

curl komutunu kullanarak uygulamanın endpointini veya upstream service endpoint’e olan bağlantısını kontrol edebiliriz. curl komutunu kullanarak başka bir servise erişimin sağlanıp sağlanmadığı kontrolünü gerçekleştirebilir veya servisin sağlık statüsünün kontrolünü yapabiliriz.

Örneğin komutu kullanarak uygulamamızın MongoDB’ye erişemediğini 500 HTTP hata kodunu vermesiyle kontrol edebiliriz.

$ curl -I -s myapplication:5000HTTP/1.0 500 INTERNAL SERVER ERROR

-I opsiyonu curl sonucunun header kısmını gösterirken -s opsiyonu da sonucun body kısmını susturur. Local bilgisayarımızda veritabanının endpointini aşağıdaki gibi kontrol edebiliriz:

$ curl -I -s database:27017HTTP/1.0 200 OK

Problemin çözümü için uygulamamızın veritabanı dışında uygulama hostundan başka noktalara ulaşıp ulaşamadığını kontrol edebiliriz.

$ curl -I…


Temel Başlangıç Komutları

Sudo kullanmadan Docker komutlarını çalıştırabilme

Linux işletim sisteminde sudo komutunu kullanmadan Docker komutlarını çalıştırabilmek için kullanıcımızın “docker” kullanıcı grubuna ekli olması gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile kullanıcımızı “docker” grubuna ekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcımız ile logout yapıp tekrar login olmamız gerekmektedir.

sudo usermod -aG docker $USER

Image aratma

Opsiyon ekleyerek arayacağımız docker imajını isteğimiz doğrultusunda listeleyebiliriz. Örnek: --stars=3 opsiyonu ile topluluk tarafından yapılan puanlamaya göre sıralayabiliriz.

docker search redisdocker search redis --filter=stars=3 --no-trunc

Kullanılabilir opsiyonlar

--all , -a Bütün containerları listeler

--filter , -f Kondisyona göre çıktıları filtreler

--format Pretty-print formatında containerları listeler

--last , -n -1 “n” tane oluşturulmuş son containerları listeler

--latest , -l Oluşturulmuş…


ELK Stack ile gerçek hayat senaryolarında sistemin ürettiği veya yapılan istekler sonucu toplanan logların belirleyeceğimiz konfigürasyonlar ile işlenebilmesini sağlayacağız. Filtreleme tekniklerini kullanarak üretilen loglardan istediğimiz bilgileri elde edip indekslenmesini sağlayacağız. Sonuç olarak filtrelediğimiz logların analizini ve görselleştirmesini sağlayan, her yeni logu işleyip sürekli otomatik bir şekilde çalışan sistem çatısı kurmuş olacağız.

Uygulamalardan kendi başlarına kısaca bahsedecek olursak:

Beats tek amaçlı veri iletme platformudur. Sisteme ek yükte bulunmadan agent görevi gören yüzlerce veya binlerce makinadan Logstash veya Elasticsearch’e veri gönderimini sağlayan ‘Beat’leri içerir.

ElasticSearch Java ile geliştirilmiş açık kaynaklı, lucene tabanlı, ölçeklenebilir bir tam metin arama motoru ve veri analiz aracıdır.

Logstash log toplayan, konfigürasyonlara göre logları…


Jira Service Desk, müşterilerin oluşturdukları taleplerin (ticket) takibini ve yönetimini sağlayan bir uygulamadır. Müşteriler uygulama içerisinde tanımlanan e-mail adresine taleplerini yazabilirler. Böylelikle uygulamayı yöneten kişilere talebin doğrudan iletilmesi sağlanır.

Her iletilen talep uygulamanın sahip olduğu mail kuyruğuna eklenir, bu sayede çalışanlar müşteri tarafından aynı veya benzer konu hakkında daha önceden şirkete iletilen mailleri aramak veya birden fazla mail sunucusunu yönetmek gibi efor gerektiren işlere zaman harcamadan müşteri taleplerine odaklanabilirler.


Nedir, ne işe yarar?

Jira Service Desk; onay verme-reddetme özelliği oluşturulan işlerin karar ve işleyiş süreçlerini hızlandırarak verimli,eksiksiz bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur.

Neden Kullanmalıyım?

Bazı taleplerin iş sürecine dahil olmadan veya bir sonraki aşamaya geçmeden önce üzerinde çalışılabilmesi, tamamlanabilmesi için bir yönetici tarafından onaylanması gerekmektedir.

Örneğin; yönetici ayrılma talebini onaylayabilir, bilgi işlem sorumlusu bu kullanıcının hesaplarının kapatılmasını onaylayabilir ve işlem süreci onay-red aşamaları dahilinde ilerleyebilir.

Onay-Red özelliği, oluşturulan işin gerçekleştirilebilmesi veya bir sonraki adıma geçilebilmesi için organizasyonunuzda yetkilendirilen kişiler tarafından gerekli izinin verilmesine olanak sağlar. Onayı verecek kişiler “agent” kullanıcısı olmaya gerek duymadan Jira Service Desk’in bize sağladığı bu…

Utku Kamacı

Linux — DevOps Tools — Atlasian Partner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store