เปลี่ยนมหานครปารีสให้กลายเป็นเมืองสิบห้านาที ?

Uma Pupphachai
Jan 22 · 1 min read
Plans for the “city of fifteen minutes” — or, Ville Du Quart D’Heure — were unveiled on January 21 by Hidalgo’s reelection campaign, Paris En Commun.

นายกหญิงแห่งกรุงปารีส Anne Hidalgo ชูนโยบายเปลี่ยนมหานครปารีสให้เป็นเมืองสิบห้านาที (15 Minute City) เมืองที่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันสามารถเข้าถึงได้ในระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที เพื่อให้ปารีสมีอากาศที่สะอาดและเป็นการเพิ่มคุณภาพของเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวกรุงปารีส

The Ville Du Quart D’Heure, or city of 15 minutes. PARIS EN COMMUN

ตัวอย่างวิธีการที่ใช้

  1. กำจัดพื้นที่สำหรับรถยนต์ เพื่อให้เมืองกลายเป็นพื้นที่ของจักรยานและการเดิน โดยลดหรือปิดการสัญจรสำหรับรถยนต์ภายในเขตเมืองโดยเฉพาะในเขตโรงเรียน ใช้วิธีการจัดการถนนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงเวลาการเข้าเรียนและช่วงเวลาโรงเรียนเลิก
  2. เพิ่มพื้นที่ขายสินค้าที่ต้องในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยในระยะทางที่สามารถเดินหรือปั่นจักรยานไปถึงได้ใน 15 นาที โดยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนตึกที่ไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

อ้างอิงจาก https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/01/21/phasing-out-cars-key-to-paris-mayors-plans-for-15-minute-city/#5a0c6bd26952

Uma Pupphachai

Written by

Architecture; Urban Architecture; Urban Design

More From Medium

Also tagged Urban Planning

Also tagged Urban Development

Also tagged Urban Development

Is it time to end single-family zoning?

Eric Jaffe
Feb 6 · 12 min read

31

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade