politika


direnmem

çekip giden sevgiye

üstünden yıllar da geçse

arkama dönüp bakmam geriye

güvenmem

her aşk seçiminden evvel

köşe bucak

ömür dağıtan

sevgiliye

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.