Sanki bir trans anında yazılmış gibi.
Yiğit Yılmaz
1

sayın okurum. yaklaştınız. dün gece geçirdiğim sinir krizi neticesinde bu şiiri kaleme aldım

Like what you read? Give Ümit Can a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.