Girişimci Tipleri
Serkan Ünsal
513

Networkerlar

Tüm girişimci etkinliklerinde görürsün bu kişileri. Çevre yapmanın önemine inanmış ve bu konuda fazlasıyla motivedirler. Doğru ya da yanlış yapıyorlar diyemem. Ama bu aktivitelerin ciddi bir vakit istediği de ortada.

Like what you read? Give Umut Gökbayrak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.