Яруу найрагч Л.Өлзийтөгсийн ЦАС шүлэг
Purevjargal Tsengel
61

Сайхан шүлэг байна. Миний хувьд намар их сайхан санагддаг. Энэ тухай бичсэн бга уншиж үзээрэй :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.