Asy rynku finansowego

Jesteś studentem lub absolwentem kierunków prawniczych albo ekonomicznych? Interesujesz się rynkiem finansowym? Chcesz brać udział w tworzeniu regulacji przyczyniających się do jego rozwoju? Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym masz szansę przedstawić swoje pomysły na zmiany w regulacjach dotyczących polskiego rynku finansowego.

Pracę konkursową „Co trzeba zmienić w regulacjach, by polski rynek finansowy stał się europejskim liderem?” (praca nie może przekroczyć trzech stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) wyślij do 5 lipca 2017 r. na adres sekretariat.fn@mf.gov.pl.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta studiów prawniczych lub ekonomicznych.

Komisja konkursowa wyłoni osoby, które następnie wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lipca 2017 r.

Laureaci konkursu odbędą płatny staż w Ministerstwie Finansów przy pracy nad regulacjami rynku finansowego.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Uniwersytet Łódzki’s story.