Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat

Zapraszamy wszystkich pasjonatów astrofizyki na wykład “Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat”, autorstwa Profesora Andrzeja Królaka, przedstawiciela Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Wykrycie fal grawitacyjnych ze zlań układów podwójnych czarnych dziur jest jednym z największych odkryć tego stulecia. Jest to ogromne osiągnięcie fizyki doświadczalnej. Jednakże nie byłoby ono możliwe bez wspólnych wysiłków astrofizyków, fizyków teoretyków i matematyków.

Na wykładzie omówione będą krótko dwa przewidywania teorii względności Einsteina — fale grawitacyjne i czarne dziury. Słuchacze poznają dotychczasowe obserwacje sygnałów fal grawitacyjnych oraz znaczenie tych odkryć i ich konsekwencje. Nie bez znaczenia jest również wkład polskich naukowców w to odkrycie, co również będzie podkreślone podczas wykładu.

Spotkanie odbędzie się w środę, 17 maja 2017 r. o godzinie 10:15 w sali B 471 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Like what you read? Give Uniwersytet Łódzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.