Lượm lặt được ở Elle Man Vietnam trong đêm (01.04am)

Rượu thì cay
Môi thì đắng
Họng thì khô

Đời thì rộng lớn
Lòng người thì chật
Nỗi nhớ thì dài

Em thì xa
Người dưng thì lạ
Anh thì cô đơn.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.