Блог хөтлөж эхлэх болсон нь буюу учир шалтгааны тайлал нэгдүгээр бүлэг оршмой.
Жавхлан Рэнцэндорж
193

Санал нийлж байна. Бусдын алдаан дээрээс суралцах гэдгийг л хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм. Яаж ч явсан яг өөрийн биеээр л алдаж байж ухаарах юм….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.