Qui som?

Som un grup obert i divers format per membres de la Sectorial de Política Territorial d’Esquerra Republicana de Catalunya, per voluntaris que van col·laborar en l’elaboració del Programa d’ERC de les municipals de Barcelona el 2015 i també per tothom que vulgui afegir-s’hi a partir d’ara en la mesura i manera que ho desitgi.

Volem crear, compartir, i aprendre coneixement i, si s’escau, posicionament polític i ideològic a l’entorn de l’Urbanisme i tot el que aquesta disciplina abasta. Entenem l’Urbanisme com una eina interdisciplinar amb l’únic objectiu d’assolir el benestar de les persones i el màxim equilibri entre el territori i l’activitat humana.

Volem també eixamplar i estendre el nostre entorn de coneixences, contactes i d’influència bidireccional entre persones, entitats i organitzacions de dins i fora de l’àmbit de l’Urbanisme.

Si voleu contactar amb nosaltres podeu enviar-nos un correu a: urbanismerepublica@gmail.com

Like what you read? Give FRU-URBANISME REPUBLICÀ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.