Clădirile de circ din spațiul ex-sovietic: un reper excepțional al modernismului internațional

Clădirile de circ din spațiul ex-sovietic sunt un exemplu unic de program arhitectural coordonat, dar și un reper al arhitecturii moderne postbelice. Acest articol prezintă metode de abordare a patrimoniului architectural modern și propune pași pentru conservarea și refuncționalizarea sa, în conformitate cu principiul dezvoltării durabile. Studiul se axează pe exemplul Circului de Stat din Chișinău.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store