Dezvoltare rurală: o strategie pentru managementul patrimoniulu urban în regiunea Asia-Pacific

Previziunile tradiționale privind urbanizarea rapidă până în 2050 sunt bazate pe proiecții liniare ale modelelor de tranziție de la rural la urban ale secolelor nouăsprezece și douăzeci, care implică concentrări în masă de lucrători industriali și alte tipuri de lucrători ce depind de hub-uri fizice și sisteme de comunicație și schimb anterioare tehnologiilor actuale de informare și comunicare (TIC). Externalizarea și schimbul internațional la scară mai mare și activitățile locale la scară mai mică, reprezintă deja caracteristici semnificative ale peisajului socio-economic în multe regiuni ale lumii și sunt în creștere. Locația fizică în multe domenii nu mai este un factor decisiv. Orașele macro vor continua să fie locația de bază pentru mulți, dar nu neapărat pentru majoritatea.

Pentru ca predicția globală de 70–75% populație urbană să se realizeze până în 2050, India, țara prevăzută a fi cea mai populată în 2022, ar trebui să-și inverseze actualul raport al populației rurale la cea urbană, ce constituie două treimi la o treime. Proiecțiile recente pentru China, a doua cea mai numeroasă națiune, sugerează că actuala înclinare spre locuire în orașe ar fi atins un nivel optim, inclusiv pentru că această națiune trebuie să-și producă propriile alimente. Fenomenul ”orașelor-fantomă” susține această apreciere.

Image for post
Image for post
Mumbai, cartierul Parel Inferior, în apropierea stației Currey Road. Blocul-turn modern domină vernacularul de înălțime redusă. Conflictele de dezvoltare reprezintă o amenințare serioasă pentru patrimoniul urban al Indiei, iar abordarea UNESCO ”peisaj istoric urban” este limitată de lipsa coordonării planificării cu geografia urbană, inclusiv la nivel strategic. Sursă foto: Carsten Hermann

Inspirându-se din exemplul Indiei, această publicație pune sub semnul întrebării inevitabilitatea, precum și sustenabilitatea urbanizării continue și prezintă o paradigmă opusă, în care TIC și oportunitățile nelimitate pe care acestea le oferă pentru educație universală și marketing digital, aliniate cu inovațiile și energiile regenerabile localizate în domenii precum permacultura, vor amplifica opțiunile pentru forme alocate de dezvoltare, vor extinde alegerile individuale și comunitare privind stilul de viață, și vor întări agenda globală de mediu la nivel local. Aceasta susține că o abordare teritorial-echilibrată, ce prioritizează multiplele avantaje și oportunități ale tranziției rurale, inclusiv a așezărilor urbane dispersate la nivel regional în comparație cu concentrațiile din mega-orașe, are potențialul de a atenua presiunile migrației și dezvoltările care amenință supraviețuirea patrimoniului urban în întreaga regiune Asia-Pacific, și că această abordare ar trebui poziționată ca platformă centrală pentru gestiunea peisajelor istorice urbane. În paralel, acest capitol critică aspecte ortodoxe ale conservării patrimoniului și susține o re-poziționare a inițiativei UNESCO privind peisajele istorice urbane, pentru a cuprinde o înțelegere incluzivă a patrimoniului urban ca o condiție necesară pentru recunoașterea extinsă și protecția sa în regiune.

Articol original în limba engleză, autor Dennis Rodwell. Traducere Urbanlab. Preluarea totală sau parțială a textului este posibilă cu acordul autorului și citarea sursei. Întregul articol poate fi accesat la linkul de mai jos:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store