Punct de vedere privind Planul Urbanistic Zonal al teritoriului cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului — bd. Renașterii Naționale — str-la. 2 Pietrariei — str. Carierei, Municipiul Chișinău

Image for post
Image for post

În contextul consultării publice a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind perspectiva valorificării teritoriului cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului — bd. Renașterii Naționale — str-la. 2 Pietrariei — str. Carierei, Municipiul Chișinău, ne exprimăm punctul de vedere de mai jos, anexând și punctul de vedere cu privire la tema-program, transmis de noi în data de 02.07.2020 în cadrul Grupului de lucru privind supravegherea procesului de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru acest teritoriu:

Anexă: punct de vedere referitor la Tema program pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul din perimetrul Strada Calea Orheiului — Bulevardul Renașterii Naționale — Str-la 2 Pietrăriei — Str. Carierei, Municipiul Chișinău, exprimat pe data de 02.07.2020:

Mihai Danciu

Dumitrița Efremov

AO Urban Lab Chișinău

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store