Să scriem istoria Chișinăului împreună!

Image for post
Image for post

Chișinăul este unul din cele 10 orașe norocoase din Regiunea Dunării ce va beneficia de un parteneriat internațional ce va face patrimoniul cultural al Chișinăului interesant și plăcut. Un nou proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va conserva patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare într-un mod inovator, prin valorificarea parcurilor arheologice și dezvoltarea turismului arheologic.


La fel ca și Chișinăul, alte orașe mici și medii din regiune se confruntă cu aceleași provocări: cum să incorporeze patrimoniul arheologic în mediul social, cum să conecteze diferite părți ale orașului, cum să integreze ruine păstrate în clădiri moderne, cum să asigure o dezvoltare durabilă și cum să atingă un impact economic al turismului cultural. Uneori ele duc lipsă de experiență în folosirea, adaptarea și gestiunea acestei resurse unice în calitate de activ pentru creșterea atractivității, competitivității, și pentru o mai bună dezvoltare economică în întreaga regiune.

Un nou proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, ArcheoDanube, abordează prin metode inovatoare conceptul de conservare și prezentare a patrimoniului în relație cu planificarea urbană și principiile de design urban. ArcheoDanube va ajuta cetățenii să găsească valori și comori ascunse în orașul lor, care îi vor face mândri de a fi cetățeni ai Republicii Moldova.

Chișinăul este unul dintre cele 10 orașe norocoase ce va beneficia de modele, instrumente și planuri utile pentru managementul resurselor istorice, construind pe cunoștințele și experiența transnațională. Primăria Municipiului Chișinău și Asociația Urban Lab Chișinău vor reprezenta Moldova în consorțiumul internațional. Pe durata implementării, Primăria va implica diferiți actori din Chișinău, precum sectorul academic, mediul de afaceri, administrația și societatea civilă. Proiectul ArcheoDanube își propune să facă istoria și arheologia distractivă cu ajutorul instrumentelor tehnologiilor moderne, astfel ne vom bucura de modele 3D, jocuri de ”vânat comori” și aplicația ArcheoTales, care ne vor ajuta să cunoaștem istoria orașului nostru iubit într-un mod interactiv.

Urmărește informații și evenimente interesante pe

https://www.facebook.com/ArcheoDanube și pe https://www.facebook.com/urbanlabchisinau/.

Informații suplimentare:

Dumitrița Efremov: contact@urbanlab.md

Andrei Vatamaniuc: anvatq@gmail.com

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store