Urbanlab lansează ”Ghidul pentru intervenții asupra clădirilor istorice din Chișinău”

Publicația ”Ghid pentru intervenții asupra clădirilor istorice din Chișinău” a fost elaborată la inițiativa Urbanlab Chișinău și este un document primar de informare în domeniul conservării de arhitectură. Ghidul se adresează în special proprietarilor de clădiri istorice, specialiștilor și factorilor de decizie, și a apărut din necesitatea promovării modalităților de intervenție corectă asupra patrimoniului urban construit, în contextul în care clădirile istorice păstrate sunt din ce în ce mai puține, iar gestiunea lor este deseori incorectă.

În cadrul publicației sunt expuse principii generale de gestiune și intervenție, ilustrate cu exemple corecte și greșite, însoțite de comentarii și recomandări. Totodată, se face referință la cadrul legislativ-normativ local, național și internațional. Vezi mai jos întregul text al ghidului.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store