[Lamig.]

[13], kaulayaw mo ba ang lamig?

Pinupunan mo ang bawat sulok na nangangailangan ng init.

Inilalango ang espasyong sa una’y aking ikinukubli.

Isinasayaw ang mga palamuting nakasabit sa gilid.

Inaalpas ang nagagamay kong damhin.

[8], saan mo ihahatid ang lamig?

Sa yapak mong payak, ang tanaw ay nakikitil.

Nawawasiwas ang minutong nais yapusin.

Humuhulma sa nayuyurak na mga patak ng ulan.

Dumadaplis sa mga linyang nakalambitin.

[3], ano ang rurok ng lamig?

Sa huli’y nahuhuling nagigiing ng iyong pagkayumi.

Lamig ay sisidhi o
Sa kalupapaypayan ay manginginig.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.