Top những địa điểm ăn uống phải lưu lại khi sang Mỹ du học

USIS Education
May 30 · 4 min read
Hình ảnh về du học sinh Việt trên đất Mỹ

Những khu ẩm thực Việt — nơi thu hút du học sinh Mỹ

Không phải ngẫu nhiên mà du học sinh Mỹ lại ưa chuộng các món ăn được chế biến theo hương vị truyền thống Việt Nam. Không chỉ giảm bớt phần nào nỗi nhớ quê hương cho du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ, mà du học sinh từ các nước khác cũng cảm thấy thích thú khi được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt này.

Hình ảnh về Little Saigon — nơi du học sinh thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống

Những khu ẩm thực bản địa mà du học sinh tại Mỹ phải đến một lần

New Orleán được xem là thiên đường ẩm thực thuộc bang Louisiana ở miền Nam Hoa Kỳ. Ẩm thực nơi đây được giới phê bình đánh giá bằng sự tuyệt vời bởi di sản văn hóa đa dạng của thành phố. Với hương vị độc đáo từ ẩm thực Mỹ bản địa cùng sự đa dạng của các hàng quán, New Orleán sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những du học sinh muốn trải nghiệm đúng cái hương vị truyền thống trong ẩm thực miền Nam nước Mỹ. Những món ăn gây thương nhớ như sandwich Po-Boy, Gumbo và bánh rán vuông….là những món tạo thương hiệu cho New Orleán.

Hình ảnh về New Orleán — thiên đường ẩm thực dành cho du học sinh Việt tại miền Nam Hoa Kỳ
  USIS Education

  Written by

  Website: https://usis-education.com hoạt động từ 2009. USIS đang hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam du học ở những trường Đại học, cao đẳng, trung học tại Mỹ.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade