Trầm cảm trong du học sinh — Một hiện tượng phổ biến và nhức nhối hiện nay

USIS Education
May 7 · 9 min read

Ngọn nguồn của những cảm xúc tiêu cực dồn dập dần đến sự lãnh cảm với cuộc đời

Muốn hòa nhập nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Áp lực về điểm số khiến tâm thần mệt mỏi
Cảm giác dường như không ai hiểu được những gì mình đang mang

Để tránh trầm cảm cần có sự chuẩn bị, thoát khỏi nó cần sự mạnh mẽ

Hãy chuẩn bị và mạnh mẽ để đạt được đích đến
USIS Education

Written by

Website: https://usis-education.com hoạt động từ 2009. USIS đang hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam du học ở những trường Đại học, cao đẳng, trung học tại Mỹ.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade