This story is unavailable.

Ben de benzer bir sürecin içindeyim iki yıldır. Benim en çok zorlandığım konu takvim i düzenlemek idi. Bu konuda çok kendine yüklendiğinde insan takvim boş olunca yanlış bişey yaptığını sanıp depresyona girebiliyor. Bu takıntıdan uzak durmak lazım.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.