I fremtidens geografi

En av de store utfordringene i Europa, er at så mange — unge — mennesker blir stående utenfor arbeid og utdanning.

Hva betyr denne utfordringen for:

  • Demokrati og medvirkning?
  • Realisering av enkeltmenneskers livsdrømmer?
  • Talenter og kompetanse til konkurranseutsatte bedrifter?
  • Samfunnsmessige kostnader (sosiale ytelser)?

Når 20 millioner unge mennesker (i Europa) står utenfor samfunnets sentrale arenaer, forteller det om utfordringens dimensjoner. Men det forteller også om en virkelighet som må vendes — av rent etiske, økonomiske og demokratiske grunner.

Europa — og Norge — må komme opp på fast grunn og bli attraktiv for en ny generasjon mennesker. Det er den sentrale — politiske — utfordringen.

Hvordan har vi som samfunn havnet her? Med så mange mennesker utenfor arbeid og utdanning? Årsakene er sammensatte — men noe åpenbarer seg:

  • For mange unge finner ingen resonans i skole og næringsliv. Deres lidenskaper og drømmer finner ingen anker i skolehverdagen og næringslivet rundt dem.

Hvis dette kan sies å være en kjerne i utfordringen — så er selvsagt de store samfunnsomveltningene, som den digitale revolusjonen, helt avgjørende pådrivere og forsterkere.

Mennesker som i dag er 10–25 år fant seg tidlig en plass i den digitale verden — lenge før «det etablerte». Slik er det skapt en dissonans mellom generasjoner og systemer. Mellom elever og skoler. Mellom talenter og næringsliv. Mellom det bestandige og den nye virkeligheten.

En vei å gå for å komme ut av denne «onde sirkelen» — er å rekoble talenter til samfunnet. Ikke til det tradisjonelle samfunnet, men til fremtidens samfunn — mulighetenes land!

Med Kunnskapstrening IT har vi begynt denne reisen. Vi kobler talenter, bedrifter og ledende akademia sammen og lar dem forme fremtiden — med produktutvikling, kunnskapsdannelse, mestring, inspirasjon og arbeidsglede. Vi tar vekk alle geografiske grenser og lar talenter, bedrifter og akademia møtes i fremtidens geografi — ett felles sted der sammenfallende utfordringer og muligheter er det som får styre arbeids- og kunnskapsdannelsen.

PS! Vi er midt inne i en prototype av Kunnskapstrening IT — i samarbeid med NAV Troms og delfinansiert av Troms fylkeskommune (takk til dere!). IT-bedrifter i Tromsø er sentrale aktører (En stor takk til engasjerte bedriftsledere!). Nå planlegger vi ytterligere 4 prototyper (også på landsbasis). Om dere er IT-bedrifter, digitale talenter, NAV-kontor, kunnskapsminister, arbeidsminister, forelder eller jobber med nye lærings- og utviklingsformer — så er dere hjertelig velkomne som samarbeidspartnere.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lars Utstøl’s story.