Leve Nesna!

Lars Utstøl
Nov 16, 2016 · 2 min read

Det pågår en heftig diskusjon om det som var Høgskolen i Nesna. Skal den ribbes og forlates vingeklipt — eller fins det rom for å utvikle miljøet på Nesna?

Studiesenteret.no har samarbeidet i årevis med Høgskolen Nesna. Som nasjonalt utdanningsnettverk har vi vært strålende fornøyd — og det har hundrevis av studenter rundt om i Norge også vært! Nesna har levert desentralisert utdanning av høy kvalitet.

Norge trenger mange utdanningsveier til Rom. Den kunnskapen og de erfaringer som Nesna har — gjennom mange års arbeid med fleksibel og desentralisert utdanning — skapt studietilbud for hele landet. Ikke bare det. Tilbudene har hatt høy gjennomstrømming, fornøyde studenter og applaus fra studiesentra over hele landet. Nesna — og dermed Nord universitet — har en kapital i dette. Bruk den! Selv om rektor sa opp avtalen med Studiesenteret.no fra 2017 — er det ikke for sent å snu og utvikle studiemuligheter som landet trenger og som kan gi universitetsmiljøet i Nordland flere studenter og større aktivitet.

Og kanskje er det her nøkkelen ligger?

En videreutvikling av universitetsmiljøet i Nordland som kan utvikle og levere studier for hele landet — i samarbeid med nasjonale nettverk som Studiesenteret.no. Å sprenge grenser — også innenfor utdanningsfeltet — er i alle fall en vei til fremtidens utdanningslandskap. I denne konteksten blir også veivalgene i Nordland regional politikk.

For det kan vel ikke være meningen å kaste på båten helt åpenbare muligheter til å utvikle «markeder» for lokal akademia (til hele landet)?

Av og til påpekes det at campusér må ha «robuste fagmiljø» og at de små blir for små. Men å være små har også sine store fordeler. De kan ligge tettere på behovene i samfunnet, omstille sine tilbud raskere, organisere ressurser i nettverk (samarbeide med fagmiljøer i Norge og verden og koble dette inn i utdanningsleveranser) og være fleksible i sin samfunnsleveranser.

Med den kunnskap, erfaringer og nettverk (42 studiesentra i Norge!) Nesna har — burde alt ligge tilrette for videre utvikling av miljøet. Å avvikle et så stort potensiale kan umulig være god politikk — hverken nasjonalt eller regionalt.

Lars Utstøl

Written by

Daglig leder Kunnskapstrening IT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade