Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
3.8K106

Aklımdakı soruları kanıtlarıyla ve güzel anlatımıyla buraya yazdığın için teşekkürler :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.