UX Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?

Uygar Yabar
Sep 11 · 2 min read

UX diye bildiğimiz “Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı” günümüz dijital pazarlama dünyasında olmazsa olmazlar arasına girmiş bulunmakta. Google’ın bilgiyi daha ulaşabilir ve serbest kılması ile birlikte, henüz emekleme çağını yaşayan dijital mecralar ve internet sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Dijital ürünlerin gelişmesi, internete dayalı ekonominin ortaya çıkması ile birlikte yeni meslekleri de keşfetmeye başlıyoruz. Son zamanların en popüler meslek dallarından biri olan “UX Tasarımcılığı” önümüzdeki yıllarda da önemini koruyacağa benziyor.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı Nedir?

UX yani “Kullanıcı Deneyimi Tasarımı” olarak bilinen meslek dalı, tasarım ve grafik tabanlı mesleklerden daha farklı şartlarda ortaya çıkmıştır. UX tasarımcılığı konusunda ülkemizde büyük bir anlam kayması ve doğal olarak bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Her yeni meslek alanında olduğu gibi tasarım ve tasarım temelli meslekler de kendi aralarında ciddi disiplin farklılıklarıyla ayrışmaktalar. Temelinde bir UX tasarımcısının tasarım geçmişine sahip olmasına gerek yoktur. “Kullanıcı Deneyimi Tasarımı” diye bilinen UX tasarımın temeli, sonuç odaklı düşünce ile tasarlanan ürün veya hizmetin, müşteri ve hedef kitle üzerinde uyandırdığı deneyimin maksimize edilmesidir.

UX tasarımcısı yani “Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı” temelinde bir tasarımı, müşteri gözüyle inceleyen ve ortaya çıkan tasarımın basit, sorunsuz ve kolay şekilde anlaşılması için deneyimi sunan bir tasarımcıdır. UX tasarımcısı farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmalı ve ortaya çıkarılan taslakları “Etkileşim tasarımı, bilgi mimarisi, kullanıcı testleri, içerik stratejisi, kullanılabilirlik” gibi farklı katmanlarda değerlendirebilmelidir.

UX “Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı” entellektüel yapısı ile farklı alanlarda da bilgi sahibi olmalıdır. Farklı tüketici ve müşteri yapıları için; “Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, din” gibi bir çok farklı konu başlığında bilgi sahibi olması bir UX tasarımcısının işini daha da kolaylaştıracaktır.

Özetle; UX diye bilinen “Kullanıcı Deneyimi Tasarımcılığı” görünürde basit ama arka planında ciddi bilgi ve kültür birikimi gerektiren; modern ve geleneksel tasarım disiplinlerine hakim, daha çok “Altın oran” diye adlandırılan tasarım bakış açısı ile çalışmalıdır.

UX ve UI Arasındaki Fark Nedir?

Hayatımıza yeni yeni giren UX ve UI kavramları aslında teknik olarak çok farklı alanlardır. User Interface ve User Experience açılımlarına sahip iki farklı disiplin, çoğu tasarımcı ve dijital pazarlama çalışanı tarafından bile doğru anlaşılamamakta ve farkları bilinmemektedir. Dikkat ederseniz LinkedIN ve çoğu platformda iş etiketlerinde “UI, UX Developer” yazar. Bunun en temel sebebi bu farkın ve bu iki disiplinin bilinmemesi, genellikle kulaktan dolma bilgiler üzerinden meslek ve disiplinlere sahip çıkmamızdır. Epistemolojik ve kavramsal olarak hem meslekleri hem de kelimeleri doğru ve gerçek şekilde anlamlandırabilirsek yaptığımız işin ve sunduğumuz hizmetlerin de değeri katbekat artacaktır.

Devamı için tıklayınız…

Sevgiyle kalın.

Uygar Yabar

Uygar Yabar

Written by

#MarketingHacker #DigitalTransformation #DeLorean + Değer Yaratan Projeler Üretir + Meyra’sına aşık, Aile babası + U2 / Marvel / Star Wars + ウイガル ヤバル

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade