Mr. Robot ve gizem sanatı
Gürcan Öztürk
301

Amerikanın oluşturduğu çöplük fikirlere karşı gelenlerden ve sistemini anladığını sanıp nefret edenlerden istifade etmeye çalışan bir dizi. Büyütülecek bir şey değil. Amaç sistemin indanları kandırdığını düşünen ve bunu anlayarak gece rahat uyuyanları! uyutmak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.