Eski Girişimciden, Yeni Girişimciye 10 Tavsiye
Aykut Bal
1209

Bir tavsiye de benden. Eğer yazılım işi yapıyorsanız eşinize dostunuza kıyak iş yapmayın. İnsanoğlunu s*ken yaranıyor bu devirde.

Like what you read? Give Uygun Bodur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.