O sizin bakış açınız.
Ali Kayaspor
1

Korsan ile internette ücretsiz aramak ya da dağıtmak arasında fark yoktur. Bu kadar düşük kitap okuma oranı olan bir ülkede bir de korsana yönelmek savunulacak bir şey değil.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.