This story is unavailable.

Sevgili Murat,

Yalan yok; harika cevirmissin!

Bu Ingilizce bilgisiyle Hurriyet’te harcaniyorsun.

Bir resume gonderebilir misin bana?

Keske kaynak gosterseydin, ve yazardan izin alsaydin da elalemin maskarasi olmasaydin.

Toyluguna verelim bunu.

Artik bir ozur dilersin herhalde, degil mi?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.