Na jazyku nezáleží
Roman Pichlik
297

V každám programovací jazyku se dá psát jako by to byl COBOL. I v Kotlinu se dá programovat jako v Javě, pak je to zmařená příležitost jak dělat věci lépe. Kód jednou píšu a pak zhruba desetkrát někdo čte, když je kratší zápis tak je to reálně poznat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.